top of page

YÜKLINE PLATFORMU ÜYE ÇALIŞANI/YETKİLİSİ/TEMSİLCİSİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Maksmarket Danışmanlık Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

 • İletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimizle çalışanı/yetkilisi/temsilcisi vb. olduğunuz firma (“Üye”) arasındaki sözleşmenin akdi, işbu ilişki dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi ve gerekli iletişimlerin kurulması,

 • Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi/temsilcisi vb. olduğunuz Üye arasındaki ilişki kapsamında www.yukline.com platformunda (“Platform”) gerçekleştirilen yük taşıma ve benzeri süreçlere ilişkin destek hizmetlerinin sağlanması,

 • Platform vasıtasıyla yük taşımanın gerçekleştirmesi ve ek imkanlardan faydalanılması için gerekli mecra sağlama ve işlemleri gerçekleştirme fonksiyonlarının sağlanması,

 • Platform üzerinden gerçekleştirilen yük taşıma hizmetlerine yönelik olarak ihale, sözleşme, ödeme ve benzeri elektronik ticaret süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye yönelik destek hizmetlerinin ifası,

 • Şirket tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,

 • Üye ilişkilerinin yönetimi ve iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,

 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Üye memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi,

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi,

 • Platform operasyonlarının yürütülmesi,

 • Platform üye/kullanıcı memnuniyeti ve bağlılığına ilişkin süreçler ile Platform nezdinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, ilave hizmetlerin geliştirilmesi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Platform’un güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması,

 • Üye kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

 • Çağrı Merkezi dahil destek hizmetlerimizin sunulması.

 

Açık rızanızın varlığı halinde,

 • Kimlik, iletişim ve pazarlama verilerinizin Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişiye göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması,

 • İletişim onayınız kapsamında tercih edilen iletişim kanalı üzerinden paylaşılan iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla kimlik, iletişim verilerinizin işlenmesi.


c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında Platform kapsamında anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize, lojistik süreçlerinde hizmet sağlayan anlaşmalı taşımacı şirketlere, ilgili olması halinde Platform nezdinde ödeme sürecinde destek sağlayan anlaşmalı İş Faktoring A.Ş, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin anlaşmalı diğer iştiraklerine  ödeme süreçlerinde ilgili olması halinde anlaşmalı finansman şirketine, satın alımınıza konu ilgili satıcıya, hissedarlarımıza ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında doğrudan sizden veya çalışanı/temsilcisi/yetkilisi bulunduğunuz Üye’den elde edilmektedir ve Şirketimiz ile temas edeceğiniz fiziki ortamda; kargo/posta, matbu formlar ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşme kanalları aracılığıyla, elektronik ortamda; Platform, internet sitemiz, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla toplanmaktadır.


e. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.yukline.com/basvuru-formu adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

YÜKLINE PLATFORMU GERÇEK KİŞİ ÜYE

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

f. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Maksmarket Danışmanlık Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


g. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

 • İletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimizle aranızdaki sözleşmenin akdi, işbu ilişki dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi ve gerekli iletişimlerin kurulması,

 • Şirketimiz ile aranızdaki ilişki kapsamında www.yukline.com platformunda (“Platform”) gerçekleştirilen satın alma, sipariş ve benzeri süreçlere ilişkin destek hizmetlerinin sağlanması,

 • Üye/Kullanıcı hesabının tanımlanması ve işletilmesi, sözleşmemizin sonlanması gibi hallerde üye/kullanıcı hesabının devre dışı bırakılması,

 • Platform vasıtasıyla yük taşımanın gerçekleştirmesi ve ek imkanlardan faydalanılması için gerekli mecra sağlama ve işlemleri gerçekleştirme fonksiyonlarının sağlanması,

 • Platform üzerinden gerçekleştirilen yük taşıma hizmetlerine yönelik olarak ihale, sözleşme, ödeme, ve benzeri elektronik ticaret süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve destek hizmetlerinin ifası,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirket tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. Gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,

 • Üye ilişkilerinin yönetimi ve iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,

 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Üye memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi,

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi,

 • Platform operasyonlarının yürütülmesi,

 • Platform kullanıcı memnuniyeti ve bağlılığına ilişkin süreçler ile Platform nezdinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, ilave hizmetlerin geliştirilmesi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Platform’un güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması,

 • Üye kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

 • Çağrı Merkezi dahil destek hizmetlerimizin sunulması.

 

Açık rızanızın varlığı halinde,

 • Kimlik, iletişim ve pazarlama verilerinizin Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişiye göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması,

 • İletişim onayınız kapsamında tercih edilen iletişim kanalı üzerinden paylaşılan iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla kimlik, iletişim verilerinizin işlenmesi.

 

h. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında Platform kapsamında anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize, lojistik süreçlerinde hizmet sağlayan anlaşmalı taşımacı şirketlere, ilgili olması halinde Platform nezdinde ödeme sürecinde destek sağlayan anlaşmalı İş Faktoring A.Ş, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin anlaşmalı diğer iştiraklerine  ödeme süreçlerinde ilgili olması halinde anlaşmalı finansman şirketine, satın alımınıza konu ilgili satıcıya, hissedarlarımıza, ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

i. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında Şirketimiz ile temas edeceğiniz fiziki ortamda; kargo/posta, matbu formlar ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşme kanalları aracılığıyla, elektronik ortamda; Platform, internet sitemiz, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla toplanmaktadır.

 

j. İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.yukline.com/basvuru-formu adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page